Logo sponsora projektu

Umowa o dofinansowanie projektu

w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wartość Projektu i wartość dofinansowania

1.Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 226 914,12 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 12/100).

2.Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 226 914,12 zł (słownie dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 12/100).

3.Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 226 914,12 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 12/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowanych określonych w ust.2.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

"TRANSKOL" Sp. z o.o.

ul. Długa 29; 25-650 Kielce

Tel. (41) 345 34 75

Kom. 506 173 222

Mail: sekretariat@transkol.eu

 Zobacz mapę dojazdu